Minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt de ontwikkeling van precisielandbouw in Nederland al geruime tijd. Precisielandbouw of smart farming biedt belangrijke perspectieven voor een duurzamere, veilige en economisch gezonde landbouw. Met precisielandbouw kunnen teelt en logistieke processen rond een boerenbedrijf en in de keten slimmer worden uitgevoerd.

Zo kan precisielandbouw bijdragen aan een verminderd gebruik van productiemiddelen tijdens de teelt, terwijl de opbrengst hoger is of van een betere kwaliteit. Dit is economisch interessant en tegelijkertijd wordt de milieubelasting beperkt.
Er zijn meer voordelen te behalen. Met precisielandbouw kan zwaar werk op de akker worden verlicht, voedselveiligheid worden verhoogd en last but not least vergroeningsmaatregelen makkelijker worden opgenomen in de bedrijfsvoering. Zo werken sommige akkerbouwers al met taakkaarten in de trekker waarop vogelnesten en bloemrijke akkerranden zijn gedigitaliseerd, zodat zij tijdens maaiactiviteiten hiermee rekening kunnen houden. Precisielandbouw draagt zo bij aan het toekomstbestendig maken van het boerenbedrijf.

Via de Topsector Agro & Food ondersteunt het ministerie van LNV onderzoek naar precisielandbouwtechnologie. Hier worden mooie resultaten geboekt. Om boeren in de praktijk vertrouwd te maken met innovatieve precisielandbouwtoepassingen is een extra stap nodig. Zo kan precisielandbouw zich verder verspreiden en de beloftes van deze vorm van landbouw echt laten uitkomen. Hier is de Nationale Proeftuin Precisielandbouw voor bedoeld. Boeren die met precisielandbouwtoepassingen aan de slag willen, kunnen via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) onafhankelijk geadviseerd worden.
Deelnemende boeren worden met raad en daad  bijgestaan door onder meer onafhankelijke deskundigen van Wageningen UR. Boerderij staat borg voor een objectieve, transparante en open berichtgeving over de boeren tijdens deze fase. Zo kan iedereen meekijken en leren van de opgedane ervaringen. Dat maakt andere boeren op hun beurt enthousiast om ook in precisielandbouw te gaan investeren. LNV ondersteunt dit initiatief de komende 4 jaar (2018 t/m 2021).