Plaatsspecifiek granulaat tegen aaltjes

Met NemaDecide Geo is het mogelijk op basis van bemonsteringsuitslagen schade en populatieverloop in het bouwplan door te rekenen ten gevolge van het aardappelcysteaaltje, het wortellaesieaaltje en het noordelijke wortelknobbelaaltje. Het effect van maatregelen kan worden berekend zodat een maximale opbrengst met een minimale input van gewasbeschermingsmiddelen kan worden verkregen.

Precisietoepassing: management van q-organismen en taakkaart granulaten.

Techniek: modellen voor populatie-ontwikkeling, schaderelaties, resistentie, ruimtelijke distributiepatronen. Kosten-batenanalyse. Dosering middel alleen daar waar besmettingsgevaar is; science based of volgens wettelijke regels.

Status: praktijkrijp, granulaatstrooiers kunnen worden aangestuurd.

Kosten-batenanalyse: beter rendement van de gewasrotatie, betere bodemvruchtbaarheid, minder middelgebruik (bij 60% reductie besparing van meer dan € 50 per hectare).

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik is minder emissie naar milieu en grondwater.

Voedselveiligheidswinst: positief. Hogere opbrengsten.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) digitale aansluiting met sommige bemonsteraars mist, niet alle bemonsteringsystemen worden ondersteund, (3) taakkaarten nog niet op grote schaal getest.

Oplossingsrichting: de teler die met deze toepassing aan de slag gaat in NPPL-verband krijgt training in gebruik van NemaDecide Geo, en ondersteuning bij de uitvoering van taakkaarten granulaat. Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk aaltjes te beheersen en, indien noodzakelijk, een plaatsspecifieke granulaatkaart aan te maken.

Vragen? Thomas Been, E: thomas.been@wur.nl , T: 0317 480 644

 

 

Variabele N-bijbemesting in aardappelen

Bij deze precisietoepassing varieert de stikstofbijmestgift binnen een perceel. Hij wordt geoptimaliseerd op basis van biomassakaarten van satelliet, drone of eigen sensoren, een set rekenregels en gangbare moderne kunstmeststrooiers of spuitmachines.

Precisietoepassing: variabel doseren stikstofbijbemesting

Techniek: dosering variëren op basis van biomassakaarten uit drone- of satellietbeelden of sensoren op de trekker.

Status: praktijkrijp bij kunstmeststrooiers die variabel kunnen doseren

Voordeel voor teler: N-besparingen gemiddeld 40 kg N/ha. ofwel € 38 per hectare. Een deel hiervan is nodig om biomassa-kaarten te (laten) maken waardoor slechts een klein financieel voordeel overblijft. De bespaarde stikstof kan wél weer ingezet worden elders in het bedrijf waar de stikstofvoorziening krap is om daar de opbrengst te verhogen. De winst daar is waarschijnlijk hoger dan die door de besparing. Opbrengststijging op bedrijfsniveau behoeft nog nader onderzoek.

Milieuwinst: positief. Efficiënter inzetten van stikstof zorgt voor minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: neutraal.

Transparantie: teler toont aan dat hij zijn stikstofruimte efficiënt en duurzaam inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler beperkt interessant, (3) doseer- en taakkaarten kunnen niet altijd ingelezen worden in software van de kunstmeststrooier.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen. Dit werkt over het algemeen goed als de teler beschikt over een spuitmachine die iso-xml- of shape-compatibel is.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl,  T: 0320 291 218

 

 

Plaatsspecifiek bekalken met bodemscan

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om kalk plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van een bodemscan, rekenregels en met moderne kalk- of kunstmeststrooiers.

Precisietoepassing: plaatsspecifiek bekalken op basis van bodemscans.

Techniek: dosering kalk variëren op basis van organische stof en pH.

Status: praktijkrijp, kalk- en kunstmeststrooiers kunnen variabel doseren. De basis voor deze toepassing is een Veris-bodemscan van het perceel. Deze bodemscan levert onder andere informatie over de variatie in organische stof, lutum en zuurgraad van de bodem.

Voordeel voor teler: inzicht in perceelsvariatie en optimaliseren pH. De variatie in het perceel kan zomaar tot 20% opbrengstderving leiden; een deel van die derving is te vermijden door plaatsspecifiek bekalken tot op optimaal bouwplanniveau. Bovendien wordt de productkwaliteit homogener.

Milieuwinst: positief. Optimale pH zorgt indirect voor verbeterde nutriëntenopname en minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: positief. Een plaatsspecifieke verbeterde pH voorkomt opbrengstderving, verhoogt de opbrengst in het bouwplan en maakt de kwaliteit van het product homogener.

Transparantie: teler toont aan dat hij actief aan zijn bodem werkt.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden en de (2) kosten-batenverhouding en (3) doseer- en taakkaarten kunnen niet altijd ingelezen worden in de software van de kalk- of kunstmeststrooier.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218

 

 

Minimaal doseren van bodemherbiciden

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om in akkerbouwgewassen de laagste effectieve doseringen van bodemherbiciden plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen. De basis daarvoor zijn bodemkaarten met variatie in lutum- en organische-stofgehalten in combinatie met rekenregels en gangbare moderne spuittechniek.

Precisietoepassing: variabel doseren bodemherbicide.

Techniek: dosering variëren op basis van lutum- en organischestof-data uit bodemscans.

Status: praktijkrijp, spuitmachines kunnen variabel doseren. Telers kunnen via gespecialiseerde bedrijven Veris-MSP3 of EM38 sensorplatform bodemscans krijgen van hun percelen. Op basis daarvan kan een taakkaart worden gemaakt met plaatsspecifiek de optimale dosering.

Voordeel voor teler: besparingen op middelgebruik tussen 20 en 40%. Dat levert een besparing van circa € 20 tot € 50 per hectare. Aanvullend voordeel is dat de kans op opbrengststijging op lichte plekken op het perceel reëel is (procenten meer in proefsituaties). Een bodemscan kost circa € 175 per hectare en kan vier jaar mee.

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik is minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: positief. Minder middelgebruik is minder kans op residu in oogst.

Transparantie: teler toont aan dat hij zo min mogelijk middel inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler beperkt interessant, (3) doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software spuitmachine.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Jean-Marie Michielsen, E: jean-marie.michielsen@wur.nl, T: 0317 480 691

 

 

Variabel doseren loofdoodmiddelen en fungiciden

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om de minimum effectieve doseringen van loofdoodmiddelen en fungiciden tegen phytophthora infestans plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van biomassakaarten van satelliet, drone of eigen sensoren.

Precisietoepassing: variabel doseren loofdoodmiddel en fungiciden.

Techniek: dosering variëren op basis van biomassakaarten uit drone- of satellietbeelden of sensoren aan spuitmachine.

Status: praktijkrijp. Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun aardappelgewassen via diverse opties. Ook kunnen sensoren aan de eigen spuitmachine worden gebruikt. Er is een set aan gevalideerde rekenregels verwerkt in webservices om biomassakaarten te vertalen in minimum effectieve doseringen voor loofdoodmiddelen.

Voordeel voor teler: besparingen op middelgebruik tussen de 20 en 50%. Dat levert een besparing van € 20 tot €  30 per hectare op middelgebruik. De besparingen bij variabel doseren van fungiciden zijn groter. Hier staan kosten voor aanschaf biomassabeelden tegenover.

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik en minder neveneffect op niet-doelwit organismen.

Voedselveiligheidswinst: positief. Minder middelgebruik is minder kans op residu in oogst.

Transparantie: teler toont aan dat hij zo min mogelijk middel inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler niet interessant, (3) doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software spuitmachine.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Jean-Marie Michielsen, E: jean-marie.michielsen@wur.nl, T: 0317 480 691

 

 

Variabel poten van aardappelen

Deze toepassing maakt het mogelijk om de plantdichtheid binnen een perceel aan te passen op basis van een kaart over de variatie in lutumgehalten en de ligging van schaduwzones en rijpaden van spuitmachines, samen met een set rekenregels en moderne aardappelpoottechniek.

Precisietoepassing: variabel poten van aardappelen voor een optimale en gelijkmatige stengelverdeling, en zo een egale sortering.

Techniek: pootafstand variëren op basis van lutumdata uit bodemscans.

Status: prototype, er is ruime ervaring met variabel poten naast de spuitsporen en zones met schaduw. Er wordt nog geëxperimenteerd met pootafstand op basis van een lutumkaart.

Voordeel voor teler: verwachte meeropbrengst tot 5% door optimale groei en gelijkmatige sortering. Kosten voor techniek en support liggen op circa € 30 tot € 40 per hectare per jaar.

Milieuwinst: positief. Optimale groei betekent een optimale nutriënten-opname.

Voedselveiligheidswinst: positief. Opbrengststijging en homogenere kwaliteit.

Transparantie: de teler laat zien zijn grondstoffen (pootgoed) efficiënt in te zetten.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) investeringen, voorwaarde voor variabel poten op gps is een pootmachine die hydraulisch aangestuurd is, (3) taakkaarten niet altijd in te lezen in software van de pootmachine. Ga totaal uit van € 15.000 extra investering. Bij afschrijving in 5 jaar en 100 ha aardappelen, is dat € 30/ ha/jaar. Een bodemscan kost € 175/ha.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218