Robottoepassingen in open teelten

Inzet van robotplatforms in de praktijk van de open teelten.

Het gaat hier om machinedragers die autonoom over een akker kunnen navigeren en teeltmaatregelen kunnen uitvoeren. Op dit moment zijn een aantal robotplatforms op de markt, variërend in grootte tussen stevige gemotoriseerde skelter tot een kleine trekker waaraan een machine met werkbreedte van enkele m gehangen kan worden. Op deze platforms kunnen implements/machines geplaatst worden, denk aan sensorgestuurde mechanische onkruidbestrijding, een systeem voor selectief toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen, of een kleine zaaimachine voor precisiezaai. Zo zijn er concreet enkele opties/toepassingen te kiezen voor onkruidbestrijding in met precisietechniek gezaaide gewassen en bestrijding van aardappelopslag. De toepassingen dragen bij aan de ontwikkeling van strokenteelt en kringlooplandbouw via preciezer gewasmanagement.

Robotplatforms als de Robotti vormen de basis voor o.a. autonoom wieden, schoffelen, spuiten, monitoren
Robotplatforms als de Robotti vormen de basis voor onder andere autonoom wieden, schoffelen, spuiten, monitoren

Voordeel voor de teler:

  1. Minder (hand)werk, in eerste instantie met name in biologische teelten;
  2. Minder bodemdruk.

Voordeel voor milieu:

  1. Minder inzet van chemisch/synthetische gewasbeschermingsmiddelen;
  2. Mogelijkheden om te sturen op meer biodiversiteit.

Status:

De techniek is ondertussen ver genoeg ontwikkeld voor toepassing in de praktijk. Experts schatten in dat met bestaande robotplatforms al enkele praktijktoepassingen mogelijk zijn.

Waarom nog weinig toegepast?:

  1. Twijfel in de praktijk of mechanische of chemische onkruidbestrijding al echt werkt;
  2. Kostenplaatje van robot versus handwerk onbekend (robot is duur, capaciteit beperkt, bedrijfszekerheid).

Dit biedt NPPL:

De opties en ervaringen met robotplatforms in akkerbouwmatige teelten worden op een rij gezet en in overleg met de telers die zich aanmelden en gekozen worden, wordt een implementatieplan gemaakt.  Toeleverancier van platform wordt betrokken als keuze op zijn of haar platform valt.

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren