Strokenteelten

Bij deze toepassing gaat het de aanleg van gewasstroken en akkerranden binnen een perceel.

Er kan al een en ander met meerdere gewassen per perceel in stroken van 20-30 meter breed zonder knelpunten op gebied van huidige mechanisatie. Dit dan in combinatie met kruidenrijke akkerrand.  Bij verdere versmalling van stroken zijn aangepaste mechanisatie waarschijnlijk nodig. Strokenteelt biedt het voordeel om bovengronds verspreidende ziekten en plagen op niet-chemische wijze te remmen. Het landschap gaat meer variatie tonen.

Strokenteelt, hier suikerbieten tussen gerst, kan de biodiversiteit bevorderen. Natuurlike vijanden vanuit gerst kunnen luizen in bieten aanpakken.
Strokenteelt, hier suikerbieten tussen gerst, kan de biodiversiteit bevorderen. Natuurlike vijanden vanuit gerst kunnen luizen in bieten aanpakken. – Foto: WUR

Voordeel voor de teler:

  1. Mindere plaagdruk door natuurlijke vijanden vanuit buurgewas, met als gevolg minder gewasbescherming nodig bij bovengronds verspreidende ziekten en plagen;
  2. Kans op hogere gewasopbrengsten;
  3. Nieuwe afzetmogelijkheden/kortere ketens.

Voordeel voor milieu:

  1. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De toepassing sluit goed aan bij kringlooplandbouw, onderdelen resource use efficiency en biodiversiteit.

Status:

Enige ervaring is beschikbaar vanuit onderzoek en pilots, maar hoe het systeem zich onder de tucht van de boerenpraktijk (mechanisatie!) houdt is onduidelijk. Er is nog zeker geen optimaal plaatje voorhanden.

Waarom nog weinig toegepast?:

  1. Nieuw, staat haaks op de steeds grootschaliger monoculturen;
  2. Twijfel aan praktische uitvoerbaarheid met huidige mechanisatie.

Dit biedt NPPL: 

Ook hier geldt dat er een implementatieplan met de teler gemaakt wordt o.b.v. kennis en ervaring die er is bij de experts en de mogelijkheden die het bedrijf heeft.

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren