Webinar 16 maart

Circulaire bemesting: hoe zorg je voor een vruchtbare toekomst?

Alle landbouwsectoren krijgen in de nabije toekomst te maken met kostprijsverhogingen en verzwakking van de internationale concurrentiepositie. De vraag is nog wel of sectoren de rekeningen onderling door kunnen schuiven: kunnen veehouders de rekening voor mestverwerking bijvoorbeeld doorschuiven naar de akkerbouw?

Meld je hiernaast gratis aan en bekijk het webinar live op 16 maart 2022. Het is mogelijk dit webinar later terug te kijken.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL:


De sprekers tijdens het webinar

Pieter de Wolf

Senior praktijkonderzoeker / projectleider verduurzaming landbouw bij Wageningen University & Research

“Circulaire bemesting is veel meer dan alleen dierlijke mest”

Pieter verteld onder andere over deze onderwerpen:

 • De mestproductie van de Nederlandse veehouderij gaat verder afnemen, waarbij er straks nog minder dierlijke mest beschikbaar is dan (op basis van fosfaat) mag worden toegepast op landbouwgrond.
 • De melkveehouderij wordt grondgebonden en zal daarmee alle mest op eigen grond inzetten of via samenwerking bij naburige akkerbouwers.
 • De economische consequenties voor alle veranderingen .
 • Met een nationaal tekort aan dierlijke mest is het streven naar verruiming van bemestingsnormen voor dierlijke N en P een achterhaalde discussie. De nieuwe uitdagingen worden:
  1. Hoe wordt het oplopende tekort aan NPK ingevuld: dit is in theorie oplosbaar met kunstmest, maar daar hangt ook een fors prijskaartje aan. Zal daardoor ook de vraag naar nutriënten uit menselijke reststromen toenemen?
  2. Het tekort aan organische stof is minder makkelijk oplosbaar, omdat alternatieve bronnen (compost, groene reststromen) beperkt beschikbaar zijn. Organische stof moet in de toekomst vooral in het eigen bouwplan geproduceerd worden.

Wim van Dijk

Onderzoeker nutriënten en bodem bij Wageningen University & Research

“Circulaire bemesting vanuit verschillende invalshoeken”

Circulaire bemesting gezien vanuit de principes circulariteit Boerderij van de Toekomst:

 • De productie van veevoer is een neveneffect van voedselproductie, omdat een duurzame vruchtwisseling vaak (rust)gewassen bevat die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie én omdat veel voedselgewassen bij verwerking ook reststromen opleveren die geschikt zijn als veevoer. Food boven feed dus.
 • In de kringloop met veehouderij, industrie en het humane systeem staat wederkerigheid centraal: de BvdT levert producten, maar vraagt daar een evenredige hoeveelheid nutriënten voor terug. Dus bijvoorbeeld geen onevenredig gebruik van dierlijke mest maar in verhouding tot het geleverde voer. Aanvullingen op de dierlijke mest vinden bij voorkeur plaats via externe circulaire stromen, zoals groene stromen uit natuurgebieden en stedelijk groen en industriële reststromen. Als het niet anders kan enige kunstmest.
 • Minimalisering van verliezen naar het milieu (N, P, broeikasgassen) en positieve C-balans bodem.

Klaas Schenk

Akkerbouwer en lid van LTO vakgroep akk/vgg, NO Akkerbouw en NAK

 • Initiatiefnemer van het project zoetwaterboeren
 • Toepassen en onderzoeken van moderne, duurzame bedrijfssystemen vanuit beschikbaarheid van zoet water, bodemgezondheid, sterke planten met oog op de door de maatschappij ontwikkelde wensbeelden. – –
 • Vanuit praktijk en onderzoek laten zien wat de (on)mogelijkheden zijn van de beelden tegenover de beschikbaarheid van voedsel. Samen met een consortium waarin oa Pipelife, Vertify, WUR, Deltaris, Greenport NH en Broos participeren naast onderwijs, waterschap en diverse overheden.
 • Vanuit de interesse voor low impact farming kijkt Klaas ook naar de mogelijkheden voor hergebruik van meststoffen , gewonnen vanuit gewonnen water, en het gat in onze kringloop, de mens.

Tom Hendrickx

Kennis- en innovatiemanager CropSolutions

• Specialist bemesting akkerbouw
• Bijna 30 jaar praktijkervaring als adviseur in ZuidWest Nederland
• Veel initiatieven ontplooid om Organische mest en Bodemverbeteraars te positioneren in het bemestingsplan van de akkerbouwer en daarbij vraag en aanbod kwalitatief af te stemmen.
• “De Nederlandse akkerbouwer staat in het licht van de komende regelgeving voor een belangrijke uitdaging om zijn bodemvruchtbaarheid op peil te houden en daarbij de kosten van bodem- en gewasvoeding concurrerend te houden”.
• Ton is namens de diverse CS organisaties actief in relevante onderzoekstrajecten als PPS Betere Stal, Mest en Oogst en de PPS Beter Bodembeheer.