Knelpunten precisielandbouw in kaart gebracht

Een brede toepassing van precisielandbouw is nog geen algemene praktijk. In het rapport ‘Nationale Agenda Precisielandbouw: knelpuntenanalyse’ zijn knelpunten geïnventariseerd en acties benoemd om deze te verminderen of weg te nemen.

Niet altijd ‘plug and play’

Een aantal technieken van precisielandbouw blijken in de praktijk minder makkelijk toepasbaar dan vooraf werd verwacht. Van ‘plug and play’ is vaak geen sprake. Een verdienmodel voor de boer is niet altijd duidelijk. De zogenaamde ‘variabel-doseer technologie’, waarmee op akkers de inzet van productiemiddelen plaatsspecifek geoptimaliseerd wordt, leidend tot betere gewasopbrengsten (in kwaliteit en kwantiteit) èn minder milieubelasting, vergt nu vanwege de complexiteit veel doorzettingsvermogen en aanzienlijke investeringen in geld en tijd. Andere precisielandbouwtechnologieën als ‘plaatsbepalingstechnologie’ en ‘bodem- en gewasmonitoring met sensoren’ worden al wel breder toegepast. We zien dit beeld niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende EU-landen.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was deze situatie in 2017 aanleiding om het programma Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) te starten. Doel hiervan was te komen tot een bredere inzet van precisielandbouw, door te achterhalen wat de belemmeringen in de praktijk waren. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de knelpunten in een zogenaamde ‘Nationale Agenda Precisielandbouw’. Overheid, industrie, wetenschap en de landbouwsector moeten vervolgens samenwerken aan het opheffen van de gesignaleerde knelpunten.

Knelpunten voor doorontwikkeling en adoptie van precisielandbouw in Nederland. De rode boxen zijn knelpunten die in de agenda geprioriteerd zijn.

In het rapport ‘Nationale Agenda Precisielandbouw: knelpuntenanalyse’ zijn de knelpunten geïnventariseerd en vertaald in doelen inclusief specifieke acties om deze te verminderen of weg te nemen. Een aantal doelen wordt reeds door de NPPL-stuurgroepleden (BOA, FEDECOM, Groen onderwijs namens Aeres, LNV, LTO, Misset en WUR) opgepakt. De komende maanden worden benut om stakeholders bekend te maken met de doelen en hen te vragen ook maatregelen en acties te nemen om zo de toepassing van precisielandbouw in Nederland te bevorderen.

Lees meer: Knelpuntenanalyse Nationale Agenda Precisielandbouw (NAP)

2 Comments

  • Nicole Bartelds zegt op 15-05-2020 - 11:44 :

    Mooie analyse, die verder gaat dan het constateren van de problemen, maar gelukkig zijn er ook acties voor 10 doelen om gebruik, technologie en maatschappelijke acceptatie te verbeteren. Ik draag graag bij aan de uitvoering. #databoerin

  • Wydo vd Lee (CZAV) zegt op 20-05-2020 - 14:49 :

    De drie invalshoeken zijn interessant en goed weergegeven. Belangrijk is nu wel wie welk aktiepunt concreet gaat oppakken om niet te blijven steken in een inventarisatie met goede voornemens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.