NPPL gaat verder, voortaan meer gebiedsgericht

Het project NPPL gaat een nieuwe fase in. Vanaf dit jaar gaan de deelnemers meer gebiedsgericht werken met eigen thema’s en oplossingen via de inzet van precisietechnieken en agro-ecologische kennis. De gebiedsgerichte aanpak moet leiden tot maatwerk in de regio en meetbare verbetering op kringlooplandbouwdoelen via innovatieve, data-gedreven, weerbare en natuurinclusieve teeltsystemen met rendabele bedrijfsvoering. Daarnaast blijft het bestaande NPPL-netwerk intact en wordt nauw samengewerkt met de Boerderij van de Toekomst.

Gebiedsgerichte aanpak helpt om te werken aan bedrijfsoverstijgende agro-ecologische oplossingen zoals afstemming van bouwplannen, waterbeheer, kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven, effecten van emissiebeperkende maatregelen en aandacht voor natuur en landschap. Het project heeft de ambitie om goede landbouwkundige praktijk beter te combineren met maatschappelijke doelen op het gebied van emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en biodiversiteit. Ook het verdienmodel van de ondernemer mag daarbij niet ontbreken. Dat gaat zo mogelijk via inbreng van zogenoemde performance indicatoren (KPI’s).
Dat is een verschil met het eerste NPPL-traject, waar individuele ondernemers eerst vooral zochten naar de mogelijkheden en voordelen van precisietechniek voor hun bedrijf.

Samen de uitdagingen aan

Om dit alles handen en voeten te geven gaat een groep ondernemers in twee gebieden samen de uitdagingen aan. Het gaat om bedrijven in Zuidoost-Brabant en in de Noordoostpolder. Twee heel verschillende gebieden qua grondsoort, type bedrijven en problematieken. “In Brabant richten we ons vooral op voorkomen van stikstofemissie en uitspoeling van nitraat naar het grondwater”, aldus Corné Kempenaar. Hij is werkzaam bij Wageningen University & Research en projectleider NPPL. Denk daarbij aan inzet van groenbemesters, slimme rotaties en nieuwe manieren om meststoffen toe te dienen.

In de Noordoostpolder ligt de focus op het beperken van gewasbeschermingsmiddelen en de emissies naar het milieu. Dat draait het vooral om detectie van onkruiden, optimale timing en spuittechnieken, zoals de afgifte regelen per dop. “In beide gebieden combineren we technologie met agro-ecologische kennis.”

Boerderij van de Toekomst

Vanzelfsprekend krijgt elke groep begeleiding van experts vanuit Wageningen. “Een voordeel is dat we de expertise groepsgewijs veel gerichter kunnen inzetten.” Belangrijk is om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen kwantificeren. Daarbij wordt waar nodig aangesloten bij bestaande partijen, zoals de waterschappen om de gevolgen op de waterkwaliteit te monitoren.
Ook werkt elke gebied samen met een Boerderij van de Toekomst. Voor Brabant is dat het aardappelbedrijf van precisiepionier Jacob van den Borne in Reusel; voor de Noordoostpolder is de Boerderij van de Toekomst in Lelystad beschikbaar. Dat zijn niet alleen belangrijke “praktijkkennisbanken”, maar bieden ook de mogelijkheid om technieken uit te proberen. Vanzelfsprekend zijn de kennis en netwerken die zijn opgedaan tijdens het eerste NPPL-project ook goed bruikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.