32 Antwoorden van experts op vragen over GLB-subsidies voor precisielandbouwtoepassingen

De nieuwe GLB-subsidieregeling voor eco-activiteiten in 2024 biedt gewastelers aantrekkelijke mogelijkheden voor royale vergoedingen in ruil voor precisielandbouwtoepassingen. In dit artikel vertellen deskundigen (naar aanleiding van het webinar erover) hoe u hier maximaal van kunt profiteren, met uitgebreide antwoorden op vragen die variëren van administratieve procedures tot specifieke technische inzichten over precisielandbouwpraktijken.

Nieuwe regeling

De nieuwe 2024 precisie eco-activiteiten zijn: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie en in bijzonder de regelingstekst  artikelen 20b, 20c en 20d). Bij deze activiteiten gaat het om het op de juiste plaats toepassen van soorten mest en gewasbeschermingsmiddelen. En op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden. Het webinar kan hier teruggeluisterd en bekeken worden.

Algemene vragen over de precisie-activiteiten en de regeling

1. Waarom eerst aanvragen daarna nog weer indienen. Dubbele administratiekosten. Kan dat niet anders?
Nee. Bij de ecoregeling is het resultaat bepalend voor de toekenning. Daarvoor is een aanvraag aan het einde van het jaar noodzakelijk om een goede aanvraag te kunnen doen. De realisatie van de eco-activiteiten is bij het doen van de aanmelding nog niet bekend.

2. Stellen jullie na de Webinar de slides ter beschikking?
Het webinar is inmiddels terug te kijken via NPPL website. Slides zijn daaruit eenvoudig te kopiëren.

3. Kunnen eco-activiteiten in 2024 nog worden aangepast? Zo ja; oké. Zo nee waarom niet? Het vroeg oogsten van aardappelen, consumptie (uiterlijk 31 augustus) is bijna niet te doen! Datum zou maand later moeten.
Nee, de eco-activiteiten voor 2024 staan vast.

4. Waarom zijn bufferstroken uitgesloten? Juist naast de bufferstroken lijken me precisietechnieken extreem relevant. Daarmee zorg je ervoor dat op de juiste plaatsen wel of juist geen mest terecht komt.
Op bufferstroken is het gebruik van meststoffen of gewasbescherming niet toegestaan. Naast de bufferstrook uiteraard wel. Om die reden kun je geen punten en waarde krijgen voor de eco-activiteiten precisiebemesting -gewasbescherming op de bufferstrook, maar wel naast de bufferstrook op het hoofdperseel. De regeling mag niet betalen voor wettelijke verplichtingen.

5. Als precisiegewasbescherming wordt toegepast voor meerdere toepassingen per perceel (bijvoorbeeld zowel plaatsspecifiek spuiten van herbiciden, fungiciden, loofdoding) kun je dan het bedrag voor elke bewerking krijgen?
Nee, de punten en de waarde wordt één maal per perceel toegekend aan de activiteit in de hoofdteelt.

6. Zijn alle eco-activiteiten voor 2024 nu bekend of kunnen er nog zaken bijkomen of wijzigen?
De-activiteiten voor 2024 zijn defintief vastgesteld.

7. Zijn er plannen om de vergoeding vanuit de eco-regeling in de toekomst te verhogen?
Nee, dit is niet voorzien.

8. Wat kan het gevolg zijn van de verkiezingsuitslag op de eco-regeling?
De eco-activiteiten 2024 zijn reeds in de Staatscourant gepubliceerd. Er worden geen wijzigingen voor 2024 verwacht.

9. Dus deze eco-regeling vergoeding komt boven op het brons/zilver/goud?
Nee, deze activiteiten tellen mee om brons/zilver/goud te kunnen behalen. Een landbouwer heeft dus meer activiteiten om uit te kiezen. Het totaal aan behaalde punten en waarde levert een bepaald niveau op (brons/zilver/goud).

10. Krijg je ook subsidie als je überhaupt geen gewasbescherming gebruikt?
Nee.

11. Indien de loonwerker de werkzaamheden uitvoert, wat dan vermelden op de factuur en een taak-/resultatenkaart?
Aan de factuur stellen zijn eisen gestelt; vermelding van de uitgevoerde handeling(en), de datum van de handeling, en de eenduidige locatiegegevens zoals de X- en Y-coördinaten of het perceelnummer uit de Gecombineerde Opgave van het betreffende jaar. De taak-/resultatenkaart wordt ook als minimum gevraagd; as-applied kaart heeft voorkeur.

12. Komt biologische landbouw die geen gebruik maakt van gewasbescherming en heel bewust  precies bemest/compost toepast (per bed van bijv. 12 x20 m)  (kleinschalige biologische tuinderijen, zoals CSA tuinderijen) in aanmerking voor deze regeling?
Volledig biologische bedrijven en bedrijven die in omschakeling zijn, komen op basis van de SKAL-registratie voor de eco-premie goud. Zij hoeven dus geen aanvullende eco-activiteiten uit te voeren.

13. Wanneer er meer eco-regelingen aangevraagd worden, dan budget beschikbaar is, hoe wordt daar dan mee omgegaan?
Deze vraag valt buiten de scope van het webinar.

14. Als je bij een klant op een dag 70 hectare bemest en het zijn 40 percelen, dan moet je 40 percelen op de factuur vermelden? Nu zet je op de factuur 70 hectare bemest.
Vraag de klant een overzicht met perceelgegevens (zoals de X- en Y-coördinaten of het perceelnummer uit de Gecombineerde Opgave) aan te leveren en voeg dit toe aan de uiteindelijke factuur. Het is gedeelde verantwoordelijkheid van de loonwerker en klant.

15. Is stapelen per ha mogelijk?
Ja, stapelen van activiteiten is soms mogelijk. RVO heeft hiervoor een cumulatietabel. www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/eco-regeling/eco-activiteiten.

Specifiek bemesting

16. Is rijenbemesting ook precisiebemesting?
Nee, aangezien hier niet variabel wordt gedoseerd. Rijenbemesting in combinatie met  sensor-gestuurd of via taakaart variabel doseren in de rij, GPS-gestuurd en al naar gelang de plaatsspecifieke behoefte van het gewas, valt wel onder precisiebemesting.

17. Geldt dit ook voor biologische tuinderijen als je per bed bijhoudt wat je aan bemesting toevoegt (bed bijv. 12×20)?
Volledig biologische bedrijven en bedrijven die in omschakeling zijn, komen op basis van de SKAL-registratie voor de ecopremie goud. Zij hoeven dus geen aanvullende eco-activiteiten uit te voeren.

18. Waarom scoort precisiebemesting 0 punten op  bodem? Nauwkeuriger toedienen waar de bemesting nodig is lijkt mij ook gunstig voor de bodemkwaliteit?
Hierover is discussie mogelijk. Er is gekozen voor 0 punten omdat geen reductiedoelstelling meegegeven wordt. Alleen bij grote reductie kunnen gunstige effecten op bodemkwaliteit verwacht worden.

19. Valt spaakwielbemesting ook onder plaatsspecifieke bemesting?
In de regeling is geregeld dat het gaat om een GPS-gestuurde machine die op basis van taakkaart of sensoren een gedoseerde bemesting kan toevoegen. Voor zover de spaakwielbemesting hieraan kan voldoen, is dit onder de eco-activiteit toegestaan.  

20. Toepassen plaats specifieke bemesting kost meer tijd waarom hier geen vergoeding /waarde voor?
Bij de bepaling van de waarde van de eco-activiteit is gekeken naar de gemaakte onkosten per hectare en hierop is de waarde per activiteit gebaseerd.

21. Precisiebemesting, is dat alleen voor de kunstmest of ook voor de drijfmest?
Voor beide, zolang plaatsspecifieke dosering van bemesting door middel van een taakkaart die een GPS-gestuurde strooier (bij korrel- of vaste meststoffen) of – spuit (vloeibare meststoffen) of – zodenbemester of – sleepvoetbemester (drijfmest) aanstuurt gedaan wordt, dan wel een sensor-gestuurde on-the-go aangestuurde machine toegepast wordt.

22. Valt het gebruik van NIR-sensoren voor toediening van drijfmest met real time meting van gehaltes aan stikstof, fosfaat en kali ook onder precisiebemesting (zou wel zinvol zijn – ook onderdeel van NPPL-technieken)?
Deze toepassing valt niet onder de eco-regeling als deze ingezet wordt om de nutriënten in de drijfmest egaal op het perceel te doseren. Dan is er geen sprake van variabel doseren naar plaatsspecifieke behoefte, wat uitgangspunt van de regeling precisiebemesting is. Gebruik van de NIR-sensor in combinatie met sensor-gestuurd of via taakaart variabel doseren van de drijfmest al naar gelang de plaatsspecifieke behoefte, valt wel onder de eco-regeling van precisiebemesting.

Taak-, resultaat en as-applied kaarten precisiebemesting en -gewasbescherming

Hier eerst de definities van kaarten. In de regelingstekst worden termen als taak-, resultaat en as-applied kaart gebruikt. Een taakkaart bevat informatie waarmee de dosering van de spuitmachine, strooier of drijfmestverspreider plaatsspecifiek aangestuurd wordt. Dit is een opdrachtkaart in een digitaal format die vooraf gemaakt is meestal op basis van een beschikbare digitale bodem- of biomassakaart met data over de variatie ervan binnen een perceel. Een resultaatkaart is van toepassing bij machines die sensorgestuurd on-the-go variabel doseren. Er is dan vooraf geen taakkaart beschikbaar. De resultaatkaart bevat de plaatsspecifieke sensorwaarden op basis waarvan variabel gedoseerd wordt dan wel de doorvertaling naar de beoogde plaatsspecifieke dosering op basis van die sensorwaarden. Een as-applied kaart is een kaart die op de machine gelogd wordt en waarin staat wat daadwerkelijk plaatsspecifiek gedoseerd is. As-applied kaarten hebben de voorkeur boven taak- of resultaatkaarten in 2024, maar daar deze minder makkelijk beschikbaar te maken zijn, zijn ze in 2024 nog niet vereist en voldoen taak- dan wel resultaatkaart. Mogelijk wordt die eis in 2025 wel van kracht.

23. Is alleen een taakkaart voldoende bewijs?
Nee, het gaat om een taakkaart, een resultaatkaart of een as-applied kaart, en de beschikking hebben over een machine die gewasbescherming of bemesting met precisie toepast (met behulp van GPS). Indien er geen beschikking over een machine is, dient de factuur van de loonwerker te worden bewaard. Deze factuur moet aan vereisten voldoen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden en de aanduiding van de percelen.

24. Is één taakkaart per perceel al voldoende om voor dat perceel de eco-regeling aan te vragen , dus rest van de spuit rondes mag dan zonder taakkaart?
Ja, één taakkaart per perceel gedurende de hoofdteelt is voldoende.

25. Moet er ook een ‘as-applied’ kaart gearchiveerd worden? Je kunt taakkaart hebben die niet persé is uitgevoerd. Niet alle machines registreren wat echt is uitgevoerd.
Dit is beschreven in de regelingstekst. Als bewijs dient men minimaal een taakkaart of een resultaatkaart van de toepassing te hebben die toont welke plaatsspecifieke dosering is uitgevoerd. Een as-applied kaart heeft de voorkeur boven de andere twee kaarttypen.  

26. Heb een jonge spuit maar kan enkel variëren over hele spuitboom met kunstmest en bodemherbiciden, daar heb ik niks aan dus. Precisiespuiten kan ook realtime (on-the-go) gaan met camera’s. Dan is er geen taakkaart.
Een voorwaarde voor precisiebemesten en -gewasbescherming is dat de toegepaste spuitmachines GPS-gestuurde sectiecontrole hebben waarmee doppen per sectie aangestuurd kunnen worden. Vervolgens dient op basis van een taakkaart dan wel sensor-gestuurd on-the-go plaatsspecifiek gedoseerd te worden al naar gelang de behoefte. De schaal van precisie noch de te behalen reductie is (nog) niet gedefinieerd. Wel moet aangetoond worden dat plaatsspecifiek gedoseerd is. Realtime plaatsspecifiek gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Dan moet de resultaatkaart worden bewaard in de administratie.

27. Valt plaatsspecifieke gewasbescherming door middel van realtime camera beelden ook onder de regeling? Denk aan zuring spuiten met camera gestuurde spuit in grasland?
Realtime gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Dan moet de resultaatkaart worden bewaard in de administratie.

28. Een veldspuit met een breedte van 40 meter en werkt op een taakkaart kan dus in de regeling?
In de regeling staat dat het gaat om een GPS-gestuurde machine die op basis van taakkaart een plaatsspecifieke gedoseerde gewasbescherming (variabel per sectie) kan toevoegen.

29. Als ik gebruik maak van gewassensoren op de veldspuit of kunstmeststrooier welke variabel doseren o.b.v. plaatsspecifieke gewasbehoefte, hebben geen taakkaart maar wel as-applied, valt dit dan ook onder de regeling? Ik neem aan van wel.
Realtime gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Dan moet de resultaatkaart worden bewaard in de administratie.  

30. Als ik op een perceel zowel precisiebemesting en precisiegewasbescherming toepas, krijg ik dan twee x 43 Euro per ha ?
Ja, het is dus interessant om zowel precisiebemesting als gewasbescherming toe te passen.

Fertigatie

31. Worden bij de precisietechniek fertigatie, als ik het goed lees, vaste oplosmeststoffen uitgesloten van de eco-regeling?
Nee, het systeem moet een mengsel van water en meststoffen kunnen toedienen.

32.  Geldt het verhaal van de fertigatie ook voor de fruitteelt?
Ja. Het geldt in principe voor alle open teelten en hoofdteelten waarin fertigatie wordt toegepast.

Verantwoording

De antwoorden zijn opgesteld door medewerkers van de aan het webinar-deelnemende organisaties (Cumela, LTO, RVO en WUR) en LNV. Voor vragen kunt u terecht bij Maurice Steinbusch (Cumela), Arjen Brak (LTO) en Corné Kempenaar (BO Akkerbouw/WUR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.