Scholieren voeren onderzoek uit voor proeftuin

strokenteelt

Scholieren en studenten krijgen een actieve rol in de Proeftuin van Pallandtpolder. Het NPPL-project, waarin akkerbouwer Remco Wesdorp, melkveehouder Huibert Groeneveld en student/akkerbouwer Martijn Groenendijk bezig zijn met strokenteelt en kringlooplandbouw, wordt gebruikt om hen te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de landbouw. Daarnaast gaan studenten diverse onderzoeken uitvoeren, die de agrariërs moeten helpen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Delen van kennis

Kennisdeling is één van de belangrijkste pijlers onder het project ‘Proeftuin van Pallandtpolder’. De gemeente Goeree-Overflakkee – die de zeventig hectare grond beschikbaar stelde hecht veel waarde aan samenwerking tussen de agrariërs en partijen in de omgeving.

Een projectgroep met vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen op het eiland onderzocht het afgelopen half jaar hoe samenwerking met het onderwijs concreet vorm kon krijgen. Inmiddels zijn meerdere onderwijstrajecten ontwikkeld, die vanaf komend schooljaar worden uitgerold. “Voor iedere onderwijsvorm is een apart programma met specifieke doelstellingen ontwikkeld”, zegt Wim Kuijper. Hij is projectleider van het vernieuwingstraject van de opleiding Plantenteelt van MBO Lentiz in Middelharnis en daarnaast trekker van de onderwijs-projectgroep rondom Proeftuin van Pallandtpolder.

Tekst gaat onder foto verder

wesdorp, groeneveld en groenendijk
De drie ondernemers van de Proeftuin van Pallandtpolder: (v.l.n.r.) akkerbouwer Remco Wesdorp, melkveehouder Huibert Groeneveld en student/akkerbouwer Martijn Groenendijk.

Onderwijsprogramma’s

Voor de VMBO-scholieren van de RGO-campus in Middelharnis is de insteek van het programma vooral oriënterend. “Leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs, die nog weinig bagage hebben, laten we via de Proeftuin van Pallandtpolder vooral kennismaken met de sector: wat zijn agrarische gewassen, waarom wordt er in stroken geteeld, et cetera. De leerlingen uit het derde en vierde jaar, die het profiel Groen hebben gekozen, gaan dieper op de materie in. Zij leren bijvoorbeeld waarom de akkerbouwer en veehouder samenwerken in dit project, wat de meerwaarde is van strokenteelt, et cetera. Het mooie van dit project is dat dit heel dicht bij school ligt en we leerlingen zaken in de praktijk kunnen laten zien. Dat spreekt toch meer aan dan wanneer ze de materie uit een boek of vanaf een scherm tot zich moeten nemen.”

Projecten

Het traject van het RGO College – waar HAVO en VWO-leerlingen zitten – is projectmatig ingestoken. Zij gaan gedurende tien weken onderzoeken uitvoeren met betrekking tot het Proeftuin van Pallandtpolder-project. “De onderzoeksvragen worden per groep studenten bepaald. Maar we gaan onder meer kijken naar de impact van het project op de omgeving en hoe verbinding kan worden gelegd met de burger. Ook willen we een aantal onderzoeken jaarlijks laten terugkomen, bijvoorbeeld naar de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. Op die manier krijgen ondernemers ook een beeld hoe een en ander zich ontwikkelt. Om gedegen onderzoeken te kunnen uitvoeren, koppelen we leerlingen daarnaast aan kennisinstituten, waaronder het Louis Bolk Instituut.”

Focus op mechanisatie

Het onderwijstraject van de leerlingen die de opleiding Plantenteelt volgen aan MBO Lentiz in Middelharnis kent een meer vaktechnische invalshoek. “Deze studenten gaan echt de diepte in”, zegt Kuijper. “In eerste instantie richten ze zich vooral op mechanisatie in de strokenteelt, en dan met name het inventariseren en oplossen van knelpunten op dit vlak. Ook kijken ze wat er qua mechanisatie nodig is om eventueel te gaan werken met smallere stroken, en wat de mogelijke voor- en nadelen daarvan zijn. Nu hebben de ondernemers van de Proeftuin van Pallandtpolder gekozen voor stroken tot 39 meter breed, omdat dit het beste aansluit bij de mechanisatie die wordt ingezet op de rest van het bedrijf.”

Nieuwe inzichten

Algehele doelstelling is dat de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers voor beide partijen een toegevoegde waarde heeft. “Het mooie voor ons als onderwijsinstellingen is dat de ondernemers bereid zijn om leerlingen een kijkje in de keuken te geven en het letterlijk dichtbij is”, zegt Kuijper. “Op die manier kunnen we onderwijs en praktijk op een laagdrempelige manier samenbrengen. Daarbij zal kennis worden uitgewisseld tussen de scholen onderling, wat het geheel een extra dimensie geeft.”

De ondernemers van de Proeftuin van Pallandtpolder hopen vooral dat de samenwerking met het onderwijs hen nieuwe inzichten zal opleveren. “Leerlingen gaan aan de slag met thema’s die voor ons relevant zijn, en dat kan interessante informatie opleveren”, zegt Martijn Groenendijk. “Vooral omdat strokenteelt en kringlooplandbouw nieuwe fenomenen zijn, waarover nog relatief weinig bekend is. Er liggen dan ook de nodige uitdagingen. Wij als agrariërs focussen vooral op het agrotechnische aspect, maar veel meer factoren spelen een rol. Zo is de maatschappelijke impact van strokenteelt en kringlooplandbouw groot. En hier liggen ook kansen, bijvoorbeeld door burgers en recreanten op de juiste manier te betrekken bij ons initiatief. We verwachten dat studenten vooral op dit vlak toegevoegde waarde kunnen bieden en hun verfrissende blik nieuwe inzichten biedt. En dat is ook belangrijk: uiteindelijk is de consument immers allesbepalend, ook voor de agrarische sector. Natuurlijk vergt de samenwerking met het onderwijs wat van ons als ondernemers: wij steken tijd en energie in het overdragen van kennis. Maar we gaan er vanuit dat een soort wisselwerking ontstaat die onze bedrijfsvoering naar een hoger plan tilt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.