Subsidiemogelijkheden voor precisielandbouw

Spuitdop

Op tal van terreinen in de agrarische sector zijn er subsidiemogelijkheden. Dan kan het gaan om apparatuur en mechanisatiemogelijkheden binnen diverse subsidieregelingen. Een overzicht van de mogelijkheden voor precisielandbouw.

Tijdens de NPPL-themadag op 8 maart verzorgde Martijn Drent van Subvention een inleiding over de subsidiemogelijkheden voor precisielandbouw. Belangrijke thema’s binnen het verstrekken van subsidies zijn bescherming van het milieu, versterken van de (kennis)economie en maatregelen die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.  Bij de subsidieregelingen kan het gaan om geldelijke subsidies, energiesubsidies, fiscale stimuleringsmaatregelen en bijzondere financieringen. Denk aan subsidies voor bijvoorbeeld duurzame stallen, duurzame energie, emissiereductie, innovatie en mechanisatie.

Een voorbeeld is de nieuwbouw van een pluimveestal in combinatie met zonnepanelen. Voor zo’n investering zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van de Milieu-investeringsaftrek (Mia) en Vamil door Maatlat Duurzame Veehouderij. Verder is er de mogelijkheid voor een exploitatiesubsidie in het kader van SED++ en een Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor de gebruikte warmtewisselaars.

Apparatuur die in aanmerking kan komen voor de Energie-Investeringafstrek

Energiesubsidies

Voor een aantal energiebesparende maatregelen zijn er subsidies mogelijk met de EIA. Een andere regeling in dit kader is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is gericht op de grootschalige productie van (hernieuwbare) energie of de toepassing van CO2-verminderende technieken. Voor zonnepanelen heb je de SDE++ voor bedrijven met een grootverbruikers-aansluiting (groter dan 3 x 80 A), voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3 x 80 A) is er de EIA- of ISDE-regeling.

Fiscale subsidieregelingen MIA/Vamil

Voor verschillende investeringen is er een fiscale subsidie mogelijk in het kader van de MIA en de Vamil. Met de MIA is er een extra aftrek mogelijk van 27%, 36% of 45%. In het kader van de Vamil mag 75% van de investering willekeurig worden afgeschreven. De regelingen zijn toepasbaar op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, dus ook in de precisielandbouw. Voorbeelden zijn spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening met dopafhankelijke aansturing. Een ander voorbeeld is plaatsspecifieke bemestingsapparatuur; bemesten met taakkaarten en sectieaansturing met eventueel een autopilotsysteem, NIR-sensor en schuifas. Ook apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding (of onkruidbestrijding op basis van stroom) kan vallen onder deze regeling.

Apparatuur die in aanmerking kan komen voor de Mia/Vamil-regeling

Voorbeeldberekening van de MIA Vamil subsidie op een getrokken spuitmachine van € 200.000,- als deze aan de juiste voorwaarden voldoet.

  • Vanuit deze regeling wordt een extra aftrekpost gecreëerd van 27 % boven op de investering, ten laste van de winst.
  • Met een investering van € 200.000,- is dat een extra aftrekpost van: € 54.000,-.
  • Het maximaal netto voordeel voor bijvoorbeeld een maatschap, met inkomstenbelasting (49,5%): € 54.000,- X 49,5% IB = € 26.730,- NETTO voordeel.
  • Met de Vamil mag je 75% van de investering willekeurig afschrijven. Dit is erg interessant als je in het ene jaar veel winst maakt en in een ander jaar niet. In dit geval dus € 150.000,-. De resterende € 50.000,- schrijf je volgens de gewone boekhoudregels af.

Benodigde gegevens:

  • Een getekende opdrachtbevestiging. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

GLB-NSP is opvolger van POP3

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3-programma. Met POP3 waren er subsidiemogelijkheden voor investeringen die bijdragen aan een duurzamer landbouwbedrijf. Deze regeling is nu gesloten.

De ambitie van het GLB-NSP  is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.  De GLB-NSP subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vind je op de website van rvo.nl.

Bekijk presentatie van Martijn Drent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.