Precisieberegening

Het krijgen van adviezen voor beregening op basis van een actuele, overzichtelijke en nauwkeurige overzichten op computer, tablet of smartphone van de bodemvochtbeschikbaarheid van uw percelen.

Toelichting

Adviessystemen voor beregenen waren er al in het vorige millennium. Ze bieden sinds kort wel veel meer mogelijkheden door het steeds makkelijker beschikbaar komen van open-data over bodem en weer, en door innovaties op het gebied van bodemsensoren, weerstations, connectiviteit en Internet of Things. Aan de andere kant vergt het nog steeds enig maatwerk om perceelsspecifiek de juiste data tijdig in handen te krijgen.

Bij deze toepassing krijgen de telers een overzicht van mogelijkheden die er nu zijn om perceelsspecifiek de bodemvochtbeschikbaarheid en de waterbehoefte van het gewas te volgen, met de mogelijkheid om hierop gericht te sturen. De teler kan hiermee beter beslissen op welke van zijn percelen en gewassen bij droogte als eerste beregening in te zetten en deels ook te sturen op de hoeveelheid beregening per ha. Voor toepassing door melkveehouders is het mogelijk om ook economisch advies te krijgen op basis van kosten, baten en ruwvoer-vooraard op het bedrijf. Al na gelang interesse voor deze toepassing, komt de focus op weidebeheer of akkerbouw te liggen.

Precisietoepassing: Beregeningsadviezen op maat

Techniek: Sensoren en open-data brengen bodemvochtsituatie van het perceel in beeld, rekenmodellen.

Status: Onderdelen en systemen zijn praktijkrijp.

Voordeel voor teler: Efficiënter gebruik van water, kans op hogere opbrengst en kwaliteit.

Milieuwinst: Positief. Minder onttrekking water aan de bodem, verbetering nutriëntenbenutting.

Voedselveiligheidswinst: Niet van toepassing.

Transparantie: Teler toont aan dat hij zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen omgaat.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler onvoldoende inzichtelijk, (3) Beperkte mogelijkheden om te variëren binnen het perceel.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een ondersteuning bij de keuzes en uitvoering tijdens het seizoen.

Contactpersoon vanuit expertteam: Nog niet bekend.

Vragen? Idse Hoving, E: idse.hoving@wur.nl, T: 0317 480 365

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren