Bescherming vogelnesten en fauna

Hightech hulpmiddelen worden ingezet om legnesten, jonge vogels en andere gewenste soorten in graslandpercelen te beschermen tijdens uitvoering van gewasverzorging.

Toelichting

Natuur-inclusieve landbouw vraagt om detectie van (tijdelijk) te beschermen soorten (planten en dieren) en aanpassing van het gewasbeheer. We richten ons in NPPL eerst op weidevogels, maar het mag breder. Om weidevogels een betere kans te geven, is het van belang dat de nesten qua ligging bekend zijn bij de beheerder en dat de jongen veilig uit de eieren kunnen komen en overleven tot ze min of meer zelfstandig verder kunnen.

Er zijn in Nederland al diverse initiatieven om weidevogels beter te beschermen. Bij deze toepassingen willen we detectie van nesten met behulp van hightech sensoren demonstreren en laten ervaren dat het plaats- en tijds specifieke beheer van het grasland (bemesten, maaien en overige gewasverzorging) daarop aangepast kan worden. Het gaat dan om aanpassen van maairegiem zodat nesten, vogels en andere dieren voldoende beschermd blijven tegen predatoren. Interactie is voorzien tussen loonwerkers en melkveehouders.

Precisietoepassing: Legnest- en faunabeheer grasland.

Techniek: Sensoren al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen worden ingezet om nesten en vogels te detecteren. Plaats- en tijdspecifiek maaibeheer en andere teeltmaatregelen worden hierop aangepast.

Status: Onderdelen zijn praktijkrijp, systeemtoepassing in ontwikkeling.

Voordeel voor teler: Vergoeding voor vergroening. Voor deze beheermaatregel wordt een vergoeding uitgekeerd door RVO in het kader van het ANLB (Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer). Telers moeten dan lid zijn van een Agrarisch Collectief dat wordt aangestuurd via een gebiedscoördinator.

Milieuwinst: Positief. Betere kansen voor weidevogels en andere fauna.

Voedselveiligheidswinst: Niet van toepassing.

Transparantie: Teler toont aan dat hij natuur-inclusief teelt.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler beperkt interessant, (3) Aanpassing maaibeheer geeft opbrengstverlies.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een ondersteuning bij opzetten en uitvoeren van de vergroeningsmaatregel.

Vragen? Ard Nieuwenhuizen, E: ard.nieuwenhuizen@wur.nl, T: 0317 488 492

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren