Plaatsspecifiek bekalken

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om kalk plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van een bodemscan, rekenregels en met moderne kalk- of kunstmeststrooiers.

Precisietoepassing: plaatsspecifiek bekalken op basis van bodemscans.

Techniek: dosering kalk variëren op basis van organische stof en pH.

Status: praktijkrijp, kalk- en kunstmeststrooiers kunnen variabel doseren. De basis voor deze toepassing is een Veris-bodemscan van het perceel. Deze bodemscan levert onder andere informatie over de variatie in organische stof, lutum en zuurgraad van de bodem.

Voordeel voor teler: inzicht in perceelsvariatie en optimaliseren pH. De variatie in het perceel kan zomaar tot 20% opbrengstderving leiden; een deel van die derving is te vermijden door plaatsspecifiek bekalken tot op optimaal bouwplanniveau. Bovendien wordt de productkwaliteit homogener.

Milieuwinst: positief. Optimale pH zorgt indirect voor verbeterde nutriëntenopname en minder emissie.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren
Gerelateerde technieken


 • 2018
  Variabel bodemherbiciden

  Variabel bodemherbiciden

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om in akkerbouwgewassen de laagste effectieve dos...
 • 2018
  Plaatsspecifiek granulaat

  Plaatsspecifiek granulaat

  Met NemaDecide Geo is het mogelijk op basis van bemonsteringsuitslagen schade en populatieverloop in...
 • 2020
  Beregening op Maat (BOM)

  Beregening op Maat (BOM)

  Het krijgen van adviezen voor beregening, druppel-irrigatie/-fertigatie en peilgestuurde drainage op...