Plaatsspecifiek bekalken

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om kalk plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van een bodemscan, rekenregels en met moderne kalk- of kunstmeststrooiers.

Precisietoepassing: plaatsspecifiek bekalken op basis van bodemscans.

Techniek: dosering kalk variëren op basis van organische stof en pH.

Status: praktijkrijp, kalk- en kunstmeststrooiers kunnen variabel doseren. De basis voor deze toepassing is een Veris-bodemscan van het perceel. Deze bodemscan levert onder andere informatie over de variatie in organische stof, lutum en zuurgraad van de bodem.

Voordeel voor teler: inzicht in perceelsvariatie en optimaliseren pH. De variatie in het perceel kan zomaar tot 20% opbrengstderving leiden; een deel van die derving is te vermijden door plaatsspecifiek bekalken tot op optimaal bouwplanniveau. Bovendien wordt de productkwaliteit homogener.

Milieuwinst: positief. Optimale pH zorgt indirect voor verbeterde nutriëntenopname en minder emissie.

Plaatsspecifiek bekalken

Voedselveiligheidswinst: positief. Een plaatsspecifieke verbeterde pH voorkomt opbrengstderving, verhoogt de opbrengst in het bouwplan en maakt de kwaliteit van het product homogener.

Transparantie: teler toont aan dat hij actief aan zijn bodem werkt.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden en de (2) kosten-batenverhouding en (3) doseer- en taakkaarten kunnen niet altijd ingelezen worden in de software van de kalk- of kunstmeststrooier.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218