Variabel bekalken

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om kalk plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van een bodemscan, rekenregels en met moderne kalk- of kunstmeststrooiers.

Precisietoepassing: variabel bekalken op basis van bodemscans.

Techniek: dosering kalk variëren op basis van organische stof en pH.

Status: praktijkrijp, kalk- en kunstmeststrooiers kunnen variabel doseren. De basis voor deze toepassing is een Veris-bodemscan van het perceel. Deze bodemscan levert onder andere informatie over de variatie in organische stof, lutum en zuurgraad van de bodem.

Voordeel voor teler: inzicht in perceelsvariatie en optimaliseren pH. De variatie in het perceel kan zomaar tot 20% opbrengstderving leiden; een deel van die derving is te vermijden door plaatsspecifiek bekalken tot op optimaal bouwplanniveau. Bovendien wordt de productkwaliteit homogener.

Milieuwinst: positief. Optimale pH zorgt indirect voor verbeterde nutriëntenopname en minder emissie.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218
Vraag het aan de expert

Johan

Onderzoeker precisielandbouw Johan heeft brede expertise op het vlak van precisietechnologie, landbouwkundige kennis en ICT en weet de losse brokstukken aan elkaar […]

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren