Kringloop sluiten

Bij kringlooplandbouw gaat het om zorgen dat er geen verspilling is van meststoffen, water, nutriënten en andere hulpmiddelen. Het wordt ook wel emissieloze landbouw genoemd. We richten ons in eerste instantie op sluiten van de stikstofkringloop  tussen akkerbouw waar voer voor dieren geproduceerd wordt en dierhouderij waar mest voor teelten geproduceerd wordt.

kringloop sluiten

 

Status: praktijkrijp om door boeren te worden toegepast

 Voordeel voor teler en dierhouder: voldoen aan kringloopdoelstellingen.

Milieuwinst: minder emissie en verspilling van nutriënten en andere hulpmiddelen.

Knelpunt(en) voor adoptie: het afstemmen van vraag en aanbod van voer en mest tussen de partners en daarbij voldoen aan belangrijke voorwaarden en kwaliteitseisen.

Oplossingsrichting: samenwerkingsverbanden opzetten.
Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren