‘Plaatsspecifiek aandacht voor bodem’

De landbouw staat voor veel uitdagingen. De belangrijkste is vermindering van verspilling. Verspilling van bodem, water, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie.

Precisielandbouw kan mijns inziens op al deze onderdelen behulpzaam zijn. Door grond specifiek op perceelsniveau te benaderen in plaats van op bedrijfsniveau en dit vervolgens pleksgewijs te doen. Zo kun je ieder perceel, iedere plek geven wat het nodig heeft. Niet meer en niet minder. Bij te weinig is de groei niet optimaal, bij te veel bestaat kans op verspilling.

Aan de slag met bodemscanner

In dit kader ben ik op proefbedrijf De Marke aan de slag gegaan met de Veris-bodemscanner. Die machine kan pleksgewijs de pH, het percentage organische stof en de elektrische geleidbaarheid bepalen. Dit zijn indicatoren voor verschillen in bodemvruchtbaarheid. Vervolgens zoeken we naar mogelijkheden om deze verschillen aan te pakken. Door plaatselijk de bodem te verbeteren, of door er gebruik van te maken en juist plaatselijk minder te bemesten, omdat de bodem zelf meer levert.

Variaties van 5 tot 7 pH

De gewenste pH ligt op onze grond tussen 5,5 en 6. Een loonwerker in de omgeving beschikt over apparatuur die plaatsspecifiek kan bekalken met behulp van taakkaarten die vanuit de Verisscan gemaakt worden. We zien variaties binnen één perceel van 5 tot 7 pH. Plekken lager dan 5,5 worden navenant bekalkt.

Compost kan oplossing zijn

Voor verschillen in percentage organische stof (OS) onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn: plaatselijk organische stof aanvoeren – bijvoorbeeld compost – of plekken met een hoge OS minder bemesten en plaatsen met een lage OS juist meer.

De waarde en relevantie van elektrische geleidbaarheid is op droge zandgrond met gras en mais vooralsnog niet geheel duidelijk. Binnen het NPPL-project hoop ik meer duidelijk te krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.