Kruidenrijk grasland en akkerranden

Door een mix van plantensoorten in grasland of natuurstroken rondom of zelfs binnen akkers kunnen gewassen weerbaarder worden tegen ongunstige situaties zoals droogte en ziekten en plagen. Bijkomend voordeel is dat er voldaan wordt aan biodiversiteitsdoelstellingen.

Status: praktijkrijp om door boeren te worden toegepast. Voordelen zijn afhankelijk van omstandigheden.

Voordeel voor teler: voordelen zijn afhankelijk van omstandigheden. In pilots is aangetoond dat voordeel kan liggen bij minder ziekte- en plaagdruk op het gewas en beter bestand zijn van het graslandperceel tegen droogte. Het managen van de diversiteit vergt wel extra inspanningen en productie-oppervlak.

Milieuwinst: meer weerbare gewassen behoeven minder inzet van gewasbescherming en irrigatie.

Voedselveiligheidswinst: minder gewasbescherming verkleint kans op residuen in het geoogste product

Knelpunt(en) voor adoptie: het managen van de stroken en de gewasmengsels vergt extra aandacht. De meerwaarde is niet altijd in euro’s vast te stellen. In stroken kunnen ook schadelijke soorten (over)leven.

Oplossingsrichting: uitzoeken hoe de akkerranden en gewasmengsels op het bedrijf kunnen floreren.
Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren