Bemest op z’n Best zoekt naar innovaties mestuitrijden

Met het innovatieprogramma Bemest op z’n Best wordt geprobeerd de ammoniakemissie veroorzaakt door mesttoediening in de Nederlandse landbouw te halveren. Met het programma worden innovaties rond het toedienen van mest gestimuleerd en nieuwe ideeën opgehaald en getoetst. Op 15 maart vindt in Hengelo (Gld.) een eerste demo plaats.

“De grootste uitdaging in het stikstofdossier is om ammoniakemissie tegen te gaan”, zegt projectleider Koos Verloop van Wageningen University & Research, “Eén van de aangrijpingspunten daarvoor is het uitrijden van mest. In het project Bemest op z’n Best onderzoeken we hoe machines en werkwijzen van boeren verbeterd kunnen worden. We stimuleren ontwikkeling en nieuwe ideeën en dragen zo bij aan een betere balans tussen boer, burger, natuur en milieu.”
“Je kunt nog zulke mooie ideeën over dit onderwerp hebben, maar als ze op de plank blijven liggen of ze blijken in de praktijk niet te werken, dan heb je er niets aan”, zegt Verloop. “Wij halen de ideeën op en helpen bij de toetsing en doorontwikkeling hiervan om zo samen sneller de benodigde resultaten te boeken.”

Projectleider Koos Verloop: “In het project Bemest op z’n Best onderzoeken we hoe machines en werkwijzen van boeren verbeterd kunnen worden.”

Ideeën

In 2021 werden al 34 innovaties ingediend. Veel van deze ideeën gingen uit van verbetering van bekende principes zoals verkleinen van het contactoppervlak, afdekken van de strookjes en het veranderen van de mestsamenstelling. Momenteel wordt met circa zes indieners gekeken of en hoe getest gaat worden.
Via de website www.bemestopznbest.nl kunnen doorlopend innovaties ingediend worden. Komende zomer wordt een tweede screeningsronde gehouden.

Techniek en uitvoering

Bemest op z’n Best richt zich vooral op grasland. Het accent ligt dus op de melkveehouderij. Daar valt de grootste winst te behalen. Ook focust het programma zich op de machinale mesttoediening; het programma gaat dus niet over voermaatregelen of maatregelen in de stal.
De inzet van het programma is dat er zowel verbeteringen van de bestaande technieken en principes als mogelijke nieuwe principes op tafel komen.

Gezamenlijk aanpakken

De ambities zijn hoog en de belangen groot. Echte resultaten kunnen alleen gezamenlijk bereikt worden. De innovaties komen dan ook nadrukkelijk uit de markt. Met name boeren, loonwerkers en machinebouwers worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen. Waar dit gewenst is, wordt vertrouwelijk met de innovaties omgegaan. Twee onafhankelijke teams van experts screenen de inzendingen zorgvuldig. Het programma helpt de indieners van de kansrijke ideeën bij de toetsing en doorontwikkeling van hun innovatie.

Samenwerkingsverband

Bemest op z’n Best wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research (WUR), Nutriënten Management Instituut (NMI) en Louis Bolk Instituut (LBI), RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Delphy. Verder wordt samengewerkt met bedrijfsadviseurs die actief zijn in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig afgestemd met belangenorganisaties, met name Cumela, Fedecom en LTO. De ambitie is om alle specifieke kennis en ervaring van deze partijen in te zetten om zo samen echt een verschil te maken voor het klimaat en alle betrokkenen.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het startte in juli 2021 en loopt tot 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.