Van den Borne heeft weer meer precisietechnieken

Precisietechniek zit in de bedrijfsvoering van Jacob van den Borne vervlochten. Ook in 2021 zijn nieuwe technieken en toepassingen gestart.

Jacob Van den Borne is al jaren pionier en voorloper op het gebied van precisielandbouw en blijft investeren in kennis en techniek. Voor zijn eigen bedrijf, maar ook steeds meer als praktisch kennisinstituut. Al sinds 2018 functioneert het bedrijf als Praktijkcentrum voor Precisiecentrum. Afgelopen september nog mocht hij zo’n 600 bezoekers ontvangen op twee eigen georganiseerde precisielandbouwdagen.

Jacob van den Borne uit Reusel (N.-Br.)


Jacob van den Borne Foto: Peter Roek

Bedrijfsgegevens:

  • 500 tot 600 hectare akkerbouw
  • 180 percelen in de regio
  • 32.000 ton opslag
  • 5 hectare strokenteelt
  • 6 medewerkers


Boerderij van de Toekomst

Sinds vorig jaar is het bedrijf formeel een Boerderij van de Toekomst (zie kader). Deze samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en overheid wordt gezocht naar teeltsystemen en technologieën als oplossing voor de vraagstukken van deze tijd, zoals kringlooplandbouw en biodiversiteit. Dit sluit naadloos aan bij de werkwijze en visie van Van den Borne. Maar zeker zo belangrijk vindt hij dat de lijntjes met de overheden een stuk korter en serieuzer worden. “We ervaren bij allerlei perspectiefvolle toepassingen beperkingen van de overheid.” Hij hoopt en verwacht via zijn Boerderij van de Toekomst een duidelijk geluid te kunnen laten horen.
Aansluitend daarbij wil hij in 2022 beginnen met zijn eigen Precisie Academy, maar invulling hangt ook af van de corona-situatie. Voor deze opleiding hanteert hij een cyclus van een jaar, opgeknipt in de vier seizoenen. Aan de basis ligt een e-learningmodule, aangevuld met online webinars en praktijkdagen. Deelnemers gaan ermee groepsgewijs verdeeld over het land mee aan de slag.

Autonoom vliegen

Ook op het gebied van technische toepassingen staat het bedrijf niet stil. In 2021 lag de focus onder andere op de precisieberegening, robotisering, strokenteelt en inzet van dierlijke meststoffen. Die items blijven in 2022 op de agenda staan. Wat betreft beregening zijn de waterkannonen uitgerust met GPS en sectie-aansturing van Raindancer en koppeling met Dacom. Dat maakt het mogelijk om op basis van taakkaarten variabel te beregenen. Het stond al op het programma voor 2021, maar de waterkanonnen zijn vanwege het natte verloop van het groeiseizoen niet uit de loods geweest.
Verder hoopt hij met robottrekker AgXfeed meer ervaring op te doen met autonoom werkende machines, waaronder spitten van het land. Vorig jaar is met de autonome trekker Roboti van Agrointelli een bietenveld ingezaaid, met wisselend succes. Ook de strokenteelt krijgt een vervolg en past in zijn streven naar het verbeteren van de bodemgezondheid met een actief bodemleven. Meer beregeningspaden worden ingezaaid met een bloemenrijk mengsel.
Een onderwerp dat in 2022 verder wordt onderzocht is de manier van data verzamelen: via de drone of via sensoren op de werktuigen, met name de veldspuit. Beide hebben voor- en nadelen. Wat betreft de drone experimenteert Van den Borne met een station dat autonoom vliegen en landen mogelijk maakt. Als dat slaagt, kan de drone in theorie 24/7 vliegen en een veelvoud aan data verzamelen. Met de nieuwe RTK-drone (Real-Time Kinematic) heeft hij vast een drone in huis die hij optimaal voor ‘Drone out of the box’ kan inzetten.

(tekst gaat onder foto verder)

Van den Borne wil meer inzicht in de vochthuishouding en op basis van taakkaarten beregenen. Waterkannonen zijn uitgerust met GPS en sectie-aansturing. Foto: Peter Roek

Meten maatsortering

Een toepassing die steeds meer vorm krijgt is het automatisch meten van de maatsortering van de aardappelen. Lengte, gewicht en onderwatergewicht zijn belangrijke parameters voor hem. Daarvoor werkt hij met de zogenoemde Smart Grader Reader, om met 3D-techniek aardappelmonsters te beoordelen. Dat gebeurt zowel tijdens het groeiseizoen als tijdens het in-en uitschuren. In totaal gaan jaarlijks zo’n tienduizend monsters door het systeem. Elke vracht die binnenkomt krijgt een uniek nummer in de bewaarplaats waardoor van elke partij alles bekend is. Het geeft niet in alleen interessante data voor analyses en de teelt te optimaliseren, maar is ook zeer nuttig voor het leveren van aardappelen met passende specificaties.
Afgelopen jaar heeft Van den Borne ook camera’s op de rooier geplaatst om in real-time meer en zonder extra arbeid de data te verzamelen. Deze camera kan alleen lengte en maatsortering meten maar dat zijn voor Van den Borne ook de belangrijkste paramaters.
Met alle data van de opbrengst en kwaliteit van elke beteelde vierkante meter bekend is de data-cirkel helemaal rond; van de bodem tot teelt en eindproduct. De uitdaging wordt nog om de grote hoeveelheid data uit het portaal te kunnen halen en verder te verwerken maar daar zal deze innovatieve ondernemers vast en zeker wel een draai aan geven.

Teelt zonder kunstmest

Verder gaat de ondernemer verder met de inzet van dierlijke mest. Sterker nog; zijn streven is om aardappelteelt zonder kunstmest mogelijk te maken. Daarvoor gebruikt hij onder andere gescheiden mest waarbij de dikke fractie in het najaar en de dunne fractie in het groeiseizoen wordt uitgereden. Juist als akkerbouwbedrijf in een (intensief) veehouderijgebied zijn drijfmest en gescheiden mestsoorten volop beschikbaar en wil hij die optimaal benutten. Vanuit economisch en logistiek oogpunt, maar zeker ook als essentieel onderdeel voor een gezonde bodem.
Vorig jaar plaatst hij de ‘mestverrijkingsinstallatie’ van het Noorse N2 Applied. Daarmee wordt dunne drijfmest verrijkt met stikstofoxide dat via een elektrisch systeem uit de lucht wordt gehaald. Dat geeft meer stikstof per kilo en een lagere pH van de mest zorgt ook voor minder verlies in de vorm van ammoniak en methaan. Onder de huidige regelgeving is de gift van dunne verrijkte mest als kunstmestvervanger aan het einde van het groeiseizoen niet mogelijk. Van den Borne hoopt dat zijn Boerderij van de Toekomst ook deze problematiek hoger op de agenda kan plaatsen.

Van den Borne heeft zuidelijke Boerderij van de ToekomstSinds vorig jaar is het bedrijf van Jacob van den Borne samen met proefbedrijf Vredepeel officieel Boerderij van de Toekomst Zuid-Oostelijke Zandgronden.

Er zijn in Nederland twee bedrijven die zich zo noemen. De eerste Boerderij van de Toekomst ligt in Lelystad en is eigendom van Wageningen University & Research (WUR). Onderdeel is het zogenoemde Fieldlab; een akkerbouwbedrijf van 25 hectare voor testen en demonstreren van innovaties in een praktijkomgeving. Met Van den Borne erbij zijn er binnen het project zowel een noordelijk bedrijf op de klei als een zuidelijk praktijkbedrijf op zandgrond.
De Boerderijen van de Toekomst gaan een belangrijke rol vervullen in de nieuwe aanpak van NPPL. Daarbij wordt meer strategisch en gebiedsgericht gekeken om doelen te halen, waarbij ook de keten en de markt niet vergeten worden om een bijdrage te leveren. Dat sluit aan bij advies van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) die zegt dat de overheid moet bevorderen dat banken, afzetcoöperaties, inkoopcombinaties van supermarkten en dus ook de consument moeten bijdragen aan verduurzaming.
NPPL 2.0 wordt uitgerold in twee gebieden: in Flevoland en Zuidoost- Brabant. Een tiental ondernemers uit dezelfde buurt in een specifieke regio, zoals een Natura2000-gebied, gaan daarin samen aan de slag om te zoeken naar oplossingen voor problemen. Elke telersgroep wordt gekoppeld aan de twee Boerderij van de Toekomst, dus voor de zuidelijke boeren aan het bedrijf van Van den Borne. De komende maanden wordt de invulling verder concreet uitgewerkt.

1 Comment

  • ir+PGJ+Beltman zegt op 07-01-2022 - 10:21 :

    Ik lees niets over gewasbeschermingsmiddelen. Hoe krijgen we een weerbaar sisteem alks we dast onderwerp niet ook aanpakken (naast ook bodemverdichting).
    Ook zou het goed zijn als toeleveranciers van technologie ondersteund worden met hun eerste verkjopen aan praktijkbedrijven. Heel veel is nog economisch afhankelijk van groiot en zwaar. Help die dealers om nieuwe technologie ook bij biologische bedrijven weg te zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.